Všeobecné obchodní podmínky
(smlouva o dílo)

I.
Všeobecné podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, objednávky (výroba oznámení, novoročenek a jiných tiskovin) a potvrzení objednávek firmy Jan Hrubeš – studio Galaxys, Rumunská 365, Pardubice 530 03, IČO: 1048 5002 (dále jen zhotovitel).
2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

II.
Uzavření smlouvy o dílo

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a jejich potvrzením či přijetím, dále prostřednictvím internetové on-line objednávky i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
2. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
3 Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením výroby svatebních oznámení, novoročenek, vizitek, různých blahopřání a jiných tiskovin, které jsou specifikovány v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
2. Materiál na výrobu svatebních oznámení, novoročenek, promočních oznámení, vizitek a různých blahopřání u počtu nepřesahujících 1.000 ks, je grafický hladký papír s lesklou přední stranou, síly 260 - 280 g/m2. Po domluvě je možné použít i papír s matným povrchem. Od 1.000 ks výše je použita technologie ofsetového tisku.
3. Rozměry výše uvedených tiskovin mohou být o něco menší oproti uváděným čistým rozměrům na webové stránce, z důvodu technologického ořezu papíru.
4. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
5. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

IV.
Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
2. Zákazník je informován o stavu objednávky, přičemž mu je zaslán náhled ke korektuře, který je nutno ze strany zákazníka potvrdit. V celkové ceně zakázky jsou zahrnuty celkem tři grafické návrhy od každé varianty. Pokud zákazník z nějakého důvodu požaduje těchto náhledů více, je každý další grafický návrh zpoplatněn částkou 50,- Kč. Jakmile je korektura potvrzena, nelze již na zakázce provádět žádné další změny, ani objednávku stornovat, jelikož se zakázka začíná okamžitě zpracovávat. V opačném případě je zákazník povinen uhradit cenu v plné výši původní zakázky.
3. Při stornování objednávky před schválením korektury je zákazník povinen uhradit náklady spojené s vytvořením grafických návrhů k této korektuře v minimální výši 400,- Kč za jeden návrh.
4. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem nejpozději do 14 dnů ode dne doručení Českou poštou. O termínu zhotovení a odeslání zakázky je zákazník informován předem a v den kdy zásilka bude předána České poště k doručení je informován emailovou zprávou na adresu uvedenou v objednávce. V případě, že zásilka nebude zákazníkovi dodána do týdne od odeslání, je zákazník povinen o této věci informovat zhotovitele, aby mohl sjednat nápravu a zásilku u České pošty nechal dohledat.
5. Zákazník souhlasí, že veškeré neuhrazené dluhy plynoucí z této smlouvy budou předávány advokátní kanceláři k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené. Dále souhlasí, že v případě neuhrazení může být zveřejněny jeho osobní údaje (jména, adresa, dlužná částka) v databázi dlužníků ČR.
6. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
7. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

V.
Smlouva o dílo uzavřená v provozovnách zhotovitele

1. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá.

 

VI.
Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetu, je zhotovitelem vždy firma Jan Hrubeš – studio Galaxys. Zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.
2. Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line objednávky je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato objednávka nabízí. Pokud zákazník tento postu nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
3. Dodavatel zákazníkovi dodá zhotovenou zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím internetového formuláře a po zaplacení dohodnuté ceny (zpravidla formou dobírky).
4. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

VII.
Záruka kvality zakázky, reklamace

4. Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
5. Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené na webových stránkách a on-line objednávce platném v den uzavření smlouvy.
9. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.

 

VIII.
Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 14 dní od obdržení zakázky.

Reklamace svatebního oznámení, novoročenek, či jiných výrobků:

1. K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku. Bez vrácení kompletní zakázky zhotoviteli nelze reklamaci uznat.

A. Reklamace barevného provedení :

1) Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byla vyrobena zakázka neodpovídající objednávce zákazníka, bude tato zakázka zdarma znovu přepracována. Vadné tiskoviny zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
2) Nelze-li vadnou zakázku z nějakých důvodů přepracovat, bude zákazníkovi v takovém případě vrácena finanční částka odpovídající hodnotě zakázky. Z této částky budou zákazníkovi odečteny zasílací náklady, pokud byly součástí zakázky (poštovné).

 

B. Reklamace nepřesně vyřízené zakázky :

1) Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

Nedodání zakázky:

1. Při nedodání zakázky ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje :

a) datum odeslání on-line objednávky,
b) jméno objednavatele

 

IX.
Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku.
4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2000. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Pojmy a zkratky
VOP – všeobecné obchodní podmínky
Zhotovitel – pro účely těchto VOP se zhotovitelem rozumí Jan Hrubeš – studio Galaxys, IČ: 10495002, se sídlem Na Hledíku 286, 533 52 Staré Hradiště.
Objednavatel (zákazník) – pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala zakázku.
Zakázka – pro účely těchto VOP se zakázkou rozumí zhotovení tiskovin nebo zpracovaní fotografických dat, materiálů a zhotovení dárkových předmětů.